Contact
+32 (0)486 15 72 35
Office Timeing
Op afspraak

Algemene Verkoopsvoorwaarden

1. Alleen onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing. Zij worden verondersteld gekend en geacepteerd te zijn door de koper.

2. Onze prijzen en voorwaarden kunnen aangepast worden aan de prijzen en voorwaarden op de dag van de levering. Indien om gelijk welke reden, zelfs bij gedeeltelijke schaarste, de marktprijzen zouden veranderen, zullen de toegestane kortingen en overeengekomen prijzen worden aangepast aan de evolutie van deze markt.

3. Vertraging bij levering geeft geen recht op schadevergoeding, behoudens expleciete vermelding.

4. Klachten wegens gebreken zullen slechts in aanmerking worden genomen, indien deze geschieden binnen de 7 dagen volgend op de leverdatum. De aansprakelijkheid is strikt beperkt en dit met uitsluiting van iedere andere vergoeding voor directe of indirecte schaden. Naar onze keuze kan terugbetaling, prijsvermindering of vervanging van deze goederen geschieden. Het terugzenden van goederen kan alleen na onze schriftelijk en voorafgaand akkoord.

5. Onze facturen zijn betaalbaar contant ter maatschappelijke zetel.

6. Op facturen die niet voldaan zijn op de vervaldag zal er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente wegens te late betaling van 1% per maand verschuldigd zijn. Bij niet-betaling binnen de 8 dagen na ingebrekestelling, zal een bijkomende vergoeding worden aangerekend van 10% op de hoofdsom met een minimum van 40€ als forfaitaire vergoeding, zonder rekening te houden met eventuele gerechtskosten.

7. Bij niet-betaling op de vervaldag wordt de verkoopovereenkomst van rechtswege en zonder aanmaning ontbonden. Zolang de verkochte goederen niet betaald zijn, blijven zij eigendom van de verkoper aan wie ze op eerste verzoek terug dienen overhandigd te worden op kosten en risico van de koper.

8. Alle taksen of om het even welke lasten voortspruitend uit de verkoopsovereenkomsten of de uitvoering ervan zijn ten laste van de koper en worden aldus in de factuur opgenomen.

9. Ingeval van overmacht of toeval, of indien omstandigheden onafhankelijk van onze wil de uitvoering van de bestelling abnormaal bemoeilijken, kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden en zullen wij het recht hebben naar onze keuze, de uitvoering van de bestellingen uit te stellen of te annuleren.

10. De koper wordt geacht de eigenschappen van de geleverde producten en de vereiste veiligheidsmaatregelen te kennen, evenals alle wettelijke regelingen met betrekking tot het transport, de opslag, behandeling en gebruik van deze producten. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gehouden voor ongelukken en lichamelijke of materiële schaden, welke dan ook, veroorzaakt door onze producten.

11. Ingeval van betwisting zullen alleen de rechtbanken van het arrondissement waar de facturatie geschiedde en het vredegerecht van Landen bevoegd zijn, met inbegrip van de vorderingen tot betaling van acceptatie uitgegeven door de koper. De Belgische wetten zijn van toepassing.